Religionistika

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat religionistiku?

Co je religionistika vlastně za vědu?

Religionistika patří k moderním vědním disciplínám a její počátky sahají do 2. poloviny 19. století. Zrodila se ve Švýcarsku a Holandsku. Jako světská věda o náboženství zkoumá pomocí moderních vědních metod různá náboženství. Nezkoumá jen jedno náboženství, ale rozličné náboženské tradice (křesťanství, islám, judaismus, buddhismus, hinduismus, konfucianismus či nová náboženská hnutí), včetně fenoménu čarodějnictví a tradičního léčitelství. Dokonce se zabývá i ateismem a bezvěrectvím.

Co ji na náboženství tolik zajímá?

Především podoby věření, rituálů, mravních norem a zvyků, povaha a podoby náboženských autorit, struktury náboženských společenství, vztahy jednotlivých tradic k poznání, vědě, přírodě, kultuře či politice.

Proč je výzkum náboženství důležitý i dnes?

Hned z několika důvodů: 1) sílící význam nábožensky motivovaného chování v soudobých společnostech; 2) mohutné migrační vlny odlišných etnik a národů směřujících do Evropy; 3) důležitost odborné připravenosti na zásadní společenské i hodnotové změny, které již nastávají.

K čemu nám mohou být poznatky religionistů prospěšné?

Umožňují nám pochopit, proč se jednotlivec či skupina, kteří sdílejí jistý druh náboženské víry či světonázoru, chovají zrovna tak, a umožňují i lépe toto chování predikovat. Vzhledem k tomu, že některé z náboženství vyznává asi 4/5 světové populace, tak poznatky religionistů mohou mít značný celospolečenský význam.

Čím se stanete díky tomuto studiu?

Stanete se odborníky na náboženskou problematiku a na nábožensky motivované chování, jak individuální, tak kolektivní. Díky tomuto studiu budete o náboženské problematice hovořit zasvěceně, nikoli jak je mezi lidmi obvyklé. Proniknete také k povaze řady odlišných kultur, etnik a národů.

Co vám to dá do života?

Především kvalitní vzdělání, což je hodnota sama o sobě. Konkrétně si osvojíte, jak poučeně náboženské jevy nejen vysvětlovat a rozumět jim, ale i je respektovat. Právě tzv. zdatnost hodnotové komparace, respektu a tolerance lze považovat za jednu z klíčových dovedností našeho absolventa. Porozumíte lépe ostatním a v mnohém i sobě samým!

Co u nás můžete studovat?

 • Bakalářské prezenční studium religionistiky, dále magisterské dvouoborové prezenční studiumdoktorské studium v prezenční i kombinované formě. Bakalářské prezenční studium religionistiky je možné studovat pouze dvouoborově, tedy v kombinaci s nějakým dalším oborem v rámci Filozofické fakulty, ale i dalších fakult – stačí se podívat na aktuální nabídku. Výběr je opravdu bohatý! Seznam oborů do kombinace naleznete na webové stránce univerzity.

  • Doporučujeme kombinaci religionistiky např. s jazykem (čínská filologie, japonská filologie, latinská filologie, románská filologie, slovanská filologie, ale i anglická filologie, francouzská filologie apod.) či s oborem jako je antropologie, sociologie, judaistika, historie, filozofie, archeologie, žurnalistika. Anebo vyloženě zvolte vlastní výběr.

  • Věříme, že po úspěšném ukončení bakalářského stupně budete u nás moci pokračovat i v magisterském studiu.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budete studovat na druhé nejstarší univerzitě v České republice, která má nejen tradici, ale i výbornou pověst.

• Olomouc je velmi krásné město, kde je všechno jaksi pohromadě, jako na dlani, a univerzita je středobodem dění. Kromě toho je Olomouc na rychlíkové trati, takže jste na fakultě co by dup.

• Naše katedra zajišťující obor religionistika se úzce specializuje především na sociologický a antropologický výzkum náboženství, zkoumá povahu samotného oboru religionistika, dále moderní ateizmus a bezvěrectví a fenomén čarodějnictví a tradičního léčitelství.

• Budou vás učit přední čeští odborníci v oboru religionistika.

• Máme bohatou síť mezinárodních kontaktů, na kterých se budete moci jako studenti podílet. Například strávit semestr či dva na zahraniční partnerské univerzitě je velká životní zkušenost.

• Na naši katedru pravidelně zveme k přednáškám odborníky z jiných univerzit, jak z domova, tak i ze zahraničí, či pořádáme mezinárodní konference, kterých se mohou účastnit také studenti.

• Vybrané kurzy z religionistiky přednášíme také v anglickém jazyce, aby si naši studenti ozřejmili cizojazyčnou terminologii.

• Organizujeme studijní exkurze do náboženských společností v blízkém i dalekém okolí.

• Každoročně pořádáme několikadenní výjezdní setkání pro studenty a vyučující pod názvem „Religionistika za humny“.

• Bojíte se, že vám něco unikne? Kromě oficiálních webových stránek naší katedry se dozvíte spoustu zajímavého i na facebookovém profilu. Připojte se klidně hned!

• Celkově řečeno, klademe důraz na týmovou práci a přátelskou atmosféru, jsme zapálení pro obor a máme tah na branku!

Jak se k nám dostanete?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníte?

 • Na vašem uplatnění nám vskutku záleží! S religionistikou se určitě neztratíte ani v životě, ani na trhu práce. Na trhu práce můžete být dokonce velmi úspěšní. Nabízí se spektrum profesí, kde je religionistická kvalifikace důležitá:

  • v neziskových organizacích jako jsou humanitární organizace, nadace, charity, diakonie, církve či náboženské společnosti, neboť můžete jako konzultanti a odborníci na náboženskou problematiku poskytovat řadu cenných poznatků týkajících se názorů, zvyků a hodnot věřících, ale i nevěřících lidí;

  • ve sférách státní správy, které mají na starosti např. migrační politiku;

  • ve sdělovacích prostředcích, které bohužel často zkresleně prezentují informace o náboženstvích z důvodu neznalosti religionistické problematiky;

  • v ekonomickém sektoru, ve firmách, neboť znalosti religionistické povahy mohou v globální ekonomice napomáhat cílenější firemní strategii v oblasti výroby, reklamy či prodeje nabízených produktů;

  • v knižních nakladatelstvích a vydavatelstvích, které se zaměřují na vydávání publikací s náboženskou problematikou;

  • po absolvování pedagogického minima můžete dokonce vyučovat na středních školách např. základy společenských věd. A pokud k tomu budete mít ještě magistra z jazyka, tak máte o výuku vystaráno!

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo vás bude učit?

Tomáš Bubík

Zabývá se dějinámi religionistiky, teorií a metodami religionistiky, kognitivní religionistikou, filozofii náboženství, reflexi ateismu a bezvěrectví v moderní společnosti.

tomas.bubik@upol.cz

Dušan Lužný

Zabývá se novými náboženskými hnutími, antropologií a sociologií náboženství a indickými tradicemi.

dusan.luzny@upol.cz

Jakub Havlíček

Zabývá se antropologií náboženství, spojením národních a etnických identit, náboženstvím a vzděláváním, náboženstvím v současné české společnosti, náboženskými tradicemi Japonska a tematikou náboženství na sociálních sítích.

jakub.havlicek@upol.cz

Silvie Kotherová

Zabývá se studiem buddhismu, kognitivní religionistikou a teorií a metodologií religionistiky.

silvie.kotherova@upol.cz

Daniel Topinka

Zabývá se studiem islámu, sociologií náboženství a problematikou nábožensky motivované migrace.

daniel.topinka@upol.cz


Kateřina Mildnerová

Zabývá se studiem magie a čarodějnictví v Africe, rituálním chováním a současnou náboženskou scénou subsaharské Afriky

katerina.mildnerova@upol.cz