Muzikologie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat muzikologii?

Staneš se expertem v něčem, co zajímá každého

Hudba je jednou z největších radostí a obsesí lidstva a fenomén spojující všechny kultury. U nás pronikneš do její hloubky na teoretické i praktické úrovni.

Budeš mít skvělé studijní zázemí

Naše katedra je součástí Uměleckého centra Univerzity Palackého. Toto starobylé sídlo vyzařuje neodolatelnou uměleckou atmosférou, výuka probíhá v moderně vybavených učebnách včetně Kaple Božího Těla.

Budeš ve středu dění

Octneš se uprostřed divadelních a filmových produkcí, koncertů, stálých i příležitostných výstav všech typů výtvarného umění, cestou k výuce budeš míjet řadu ateliérů a staneš se součástí uměleckých happeningů.

Získáš praxi už při studiu

Jako studentský asistent na mezinárodním festivalu soudobé světové a české hudby a hudby mezních žánrů MusicOlomouc, který se od roku 2009 koná na Katedře muzikologie, můžeš získat praktické zkušenosti v oboru hudební management.

Budeš se moct živit tím, co tě baví

Díky editorské praxi s notovými programy Sibelius a ProTools v moderně vybavené počítačové učebně po tobě sáhne každé hudební nakladatelství.

Co u nás můžeš studovat?

 • Program Muzikologie v bakalářském i navazujícím magisterském stupni jako samostatný program, maior nebo minor, prezenční studium
 • Program Muzikologie v bakalářském stupni, kombinované studium (samostatný obor)

Muzikologii v bakalářském i navazujícím magisterském stupni (minor či major) lze studovat v kombinaci s dalšími programy ze široké nabídky na Univerzitě Palackého.

Proč studovat u nás v Olomouci?

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého je nejúspěšnější humanitní fakultou v České republice, co se týče čerpání peněz z evropských dotací.

  • Olomoucký kampus patří k nejmodernějším a nejlépe vybaveným v republice. A docházková vzdálenost z univerzitního kampusu na fakultu v historickém centru je 10 minut pěšky.

  • Studenti filozofické fakulty mají své rádio UP AIR, svůj časopis Helena v krabici nebo své divadlo Tramtarie. Zásadně se podílejí na organizaci bohatého kulturního dění v Olomouc a do těchto aktivit se můžeš zapojit i ty.

  • Nikde jinde nenalezneš genius loci historického studentského města.

  • Zapomeneš, co je to tramvaj, autobus či metro. Olomouc, to je procházka mezi gotikou, renesancí a barokem.

  • V budovách filozofické fakulty se historie a umění snoubí s moderními technologiemi.

  • Jsme malou katedrou, kde se všichni navzájem známe. Anonymitou zde trpět rozhodně nebudeš.

  • Umožníme ti studovat na renomovaných zahraničních univerzitách.

Co pro to musíš udělat?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Jako absolvent muzikologie budeš odborník vybavený hudebně teoretickými a historickými znalostmi, ale i praktickými hudebními zkušenostmi, které ti umožní uplatnit se v rozličných hudebních institucích a organizacích jako jsou odborné ústavy, muzea, archivy, hudební knihovny a vydavatelství

• Díky své vysoké odbornosti se můžeš stát členem badatelských a vědeckých týmů, nebo své schopnosti uplatnit jako pracovník ve sdělovacích prostředcích či uměleckých agenturách

• Pokud absolvuješ pedagogické minimum, budeš moci v hudbě vzdělávat budoucí generace na odborných středních školách a gymnáziích

• S nabytými jazykovými schopnostmi nebudeš mít problém domluvit se s kolegy ze zahraničí

Chceš studovat v zahraničí?

V rámci programu Erasmus+ se můžeš ucházet o zahraniční studijní pobyty na univerzitách v Německu, Irsku, Francii, Itálii, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Celý seznam našich partnerských institucí najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Lenka Křupková

Muzikologii jsem se rozhodla studovat po absolutoriu klavíru na konzervatoři. Poté, co jsem se hudbě věnovala prakticky, jsem chtěla také lépe pochopit, co ji vlastně utváří. V mém odborném směřování mě to proto nejprve táhlo k analytickému poznávání hudební struktury, abych našla odpověď na otázku, jak fungují vnitřní zákonitosti hudebního díla a proč je, anebo není esteticky působivé. Dosud jsem napsala tři muzikologické knihy. V minulých letech jsem směřovala intenzivní zájem k historii operní scény městského divadla v Olomouci, jako nejdůležitější kulturní a společenské instituce v Olomouci v 19. a na počátku 20. století. Hudba tohoto období je mi také nejbližší, což se rovněž zrcadlí v mých muzikologických pracích věnovaných zejména tvorbě Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka. Olomouckou Katedru muzikologie, na níž jsem jako asistentka nastoupila již v roce 1995, vedu od roku 2012.

Marek Keprt

Na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst jsem studoval obory klavír a kompozice. Doktorské studium jsem absolvoval na Katedře muzikologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vystupuji sólově jako klavírista. V centru mého repertoáru i badatelského zájmu je tvorba A. N. Skrjabina, hudba přelomu 19. a 20. století, ale též hudba soudobá. Jako hudební skladatel se zaměřuji na tvorbu klavírní, ale také komorní a orchestrální. Od roku 2002 vyučuji na Katedře muzikologie. V současnosti působím též jako ředitel a dramaturg festivalu MusicOlomouc, který pořádá Univerzita Palackého.

Jana Spáčilová

 Po absolvování hry na housle na brněnské konzervatoři jsem vystudovala hudební vědu na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr. v roce 2001) a na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D. v roce 2007). V Brně jsem také dlouhá léta působila, jednak jako asistentka na Ústavu hudební vědy FF MU, jednak jako kurátorka staré hudby v Moravském zemském muzeu. Na olomoucké katedře jsem zaměstnána od roku 2014. Ve své práci se snažím zužitkovat to nejlepší z českých univerzitních muzikologických pracovišť, co jsem během svého školení měla možnost poznat: pražskou úctu k tradici a důraz na hudebně historické řemeslo, brněnskou lehkost psaného slova a otevřenost k mezinárodním podnětům a olomoucké propojení s živou hudbou. Mým životním zájmem je hudba před rokem 1800, kterou se zabývám také prakticky jako členka ansámblů zaměřených na tzv. historicky poučenou interpretací barokní hudby.

Jan Blüml

 Mé prvotní hudební zájmy formovaly nejenom osnovy lidových škol umění, ale především inspirativní svět rockových subkultur. Později se stala hudba náplní mého studia na katedře muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci. Na pozici odborného asistenta se zde nyní věnuji výzkumu estetických, společenských, politických a jiných aspektů domácí i zahraniční populární hudby a rocku. Vědeckou a pedagogickou činnost v mém případě od počátku doplňovaly aktivity hudebně popularizační v podobě spolupráce s novinami či rozhlasem – bez nich by byla práce muzikologa pouze poloviční.

Eva Vičarová

 Na Katedře muzikologie učím, s přestávkou dvou mateřských dovolených, od roku 2000. Přednáším hudební historii, žurnalistiku a pedagogiku. Co se týče mých vědeckých zájmů, napsala jsem dvě knížky. Jednu o vojenské hudbě, druhou o hudbě chrámové. V současné době pracuji na knížce třetí, která se zaobírá česko-německým hudebním životem za první republiky a hudebními spolky. Zajímá mě taky hudba duchovní, jak historická, tak i ta současná. A taky mě lákají souvislosti hudby a médií.