Judaistika

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat judaistiku?

Získáte znalosti jazyků jako je hebrejština a arabština, které jsou dnes velmi žádané v diplomatických vztazích ale i v oblasti průmyslu a obchodu. Znalosti těchto jazyků činí z našich absolventů vyhledávané specialisty, kteří mají velkou šanci uplatnit se na trhu práce. Nabízíme i výuku takových jazyků, jako je aramejština či jidiš.

Zdokonalíte se v angličtině. Řada kurzů na olomoucké judaistice probíhá v anglickém jazyce.

Porozumíte lépe světu kolem nás. Znalost evropských a českých židovských dějin a kulturního dědictví je nezbytná pro chápání soudobé společnosti, umění, filozofie a otevře vám nové perspektivy.

Porozumíte lépe okolnostem problematiky Blízkého východu, která je dnes jedním z hlavních politických témat. Odborníci, kteří jsou schopni současnou eskalující situaci zasadit do širšího historického, politického i společenského kontextu, jsou velmi žádaní.

Můžete si zvolit vlastní specializaci. Studium je založeno na modulárním systému, který studentům umožňuje profilovat se v jednotlivých oblastech dle vlastního uvážení. Zajímá vás více hmotná kultura a literatura, nebo se chcete specializovat na historii? Zvolte si předměty z vybraného modulu a soustřeďte se na své téma.

Budete se moci podílet na zajímavých projektech. Centrum judaistických studií (CJS) začleňuje své studenty do odborných vědeckých projektů a připravuje je tak na budoucí praxi. Studenti si již během vlastního studia osvojí postupy samostatné vědecké práce a pod vedením odborných pedagogů budou moci prezentovat své znalosti a výstupy na mezinárodních konferencích. CJS organizuje každoročně mezinárodní studentskou konferenci, na které si studenti z celého světa mohou vyměnit své zkušenosti, ale i navázat dobrá přátelství podporující budoucí profesní vztahy.

Budete moci studovat na atraktivních univerzitách ve světě. Judaistika se studuje na většině elitních univerzit ve světě. CJS úzce spolupracuje s univerzitami v Rakousku, Maďarsku a v Izraeli. Pomůže vám získat stipendium a dostat se na zahraniční stáž na univerzitu dle vašeho výběru.

Co u nás můžeš studovat?

• Obor Judaistika: Izraelská a židovská studia. Bakalářský stupeň, prezenčně, v dvouoborové formě

• Obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů. Navazující magisterský stupeň, prezenčně, v dvouoborové formě

• Obor Judaistika: Dějiny a kultura Židů. Navazující magisterský stupeň, prezenčně, v jednooborové formě

Judaistiku můžete kombinovat s mnoha dalšími studijními programy z nabídky Univerzity Palackého.

Proč studovat u nás v Olomouci?

Studovat můžete judaistiku v jejím komplexním pojetí. Zároveň se však můžete profilovat ve vámi zvolené oblasti. Nahlédnete jak do historie židovského národa, tak do současné situace v Izraeli, poznáte židovskou kulturu v celé její šíři, naučíte se hebrejsky, arabsky, ale pokud budete chtít, i aramejsky nebo jidiš. Takové spektrum v judaistice žádný jiný institut v České republice nenabízí.

Nabízíme všechny stupně studia. Do budoucna se chystáme akreditovat i doktorský stupeň, který by umožnil našim absolventům rozšířit své odborné znalosti.

Judaistika je obor exkluzivní. Jsme malá katedra s menším počtem studentů a nabízíme tak individuální přístup.

Společně se scházíme nejen při výuce, ale i po ní. CJS organizuje společně se svými studenty oslavy nejrůznějších svátků židovského roku, pořádá exkurze na zajímavá místa s židovskou historií nejen v ČR ale i v zahraničí. Hrajeme i ochotnické divadlo, zpíváme. Nudit se tu rozhodně nebudete.

Již během studia získáte zkušenosti v praxi. CJS nabízí modul Praxe a stáž, v rámci kterého vysílá své studenty na zkušenou do vybraných institucí v ČR a v zahraničí, jako je Židovské muzeum v Praze, Centropa ve Vídni, Ústřední archiv pro dějiny židovského lidu v Jeruzalémě a Yad Vashem v Jeruzalémě.

Historické centrum Olomouce je plné stop jeho židovských obyvatel. Můžeš se podílet na jejich výzkumu. Budete žít v srdci nádherného historického města a zároveň studovat v moderně vybavených učebnách. Judaistika sídlí v budově, která kdysi sousedila s výstavnou synagogou místní židovské komunity.

Olomouc je město s duší. Nabízí bezpočet příležitostí ke kulturnímu i společenskému vyžití. Zajímáte-li se o filmy, místní filmové kluby vás nadchnou promítanými snímky. Pořádá se tu řada festivalů. Kulturních i vzdělávacích. Univerzita Palackého pořádá největší mezinárodní festival populárně-naučných filmů AFO. CJS ve spolupráci s Židovskou obcí Olomouc a s Muzeem Umění Olomouc pořádají každoročně festival Dny židovské kultury v Olomouci. Můžete se podílet přímo na jeho přípravě.

Jestli toužíte po kvalitní četbě nebo hledáte bohatou zásobu studijních textů či pramenů pro vlastní výzkum, je vám k dispozici naše mimořádně vybavená judaistická knihovna, která vznikala po dobu několika let a je neustále doplňována o další archivy.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

Absolventi judaistiky mohou nalézt uplatnění všude tam, kde se vyžaduje hluboká znalost problematiky dějin a kultury Židů a Izraele a schopnost tvůrčího a vědeckého myšlení v této oblasti, tedy:

– v širokém spektru kulturního i veřejného života

– v publicistice a v nakladatelstvích

– v kulturních a vzdělávacích institucích

– v archivech a muzeích

– ve vědecké a výzkumné práci

– v oblasti diplomacie a médií

Chceš studovat v zahraničí?

Naše centrum pravidelně vysílá své studenty na zahraniční pobyty na svých partnerských institucích v Izraeli, Německu, Belgii, Maďarsku i jinde.

Podrobné informace najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Tamás Visi

Vyučuje vše spojené s židovským náboženstvím od biblických časů po Šoa, včetně hebrejské bible, židovské liturgie, náboženských zákonů, Talmudu, Midraše a Zoharu a jejich historických interpretací. Dále se věnuje aramejským zdrojům Nového zákona, Kabale a jiným formám židovské mystiky, Maimonidovi a dalším židovským filozofům stejně jako židovským dějinám v antice a středověku. Pokud se zajímáte o semitské jazyky, může vás učit hebrejštině, aramejštině, arabštině, syrštině, a klasické etiopštině.

Ivana Cahová

Věnuje se především německy mluvící exilové kulturní scéně v Palestině/Izraeli, německy psané židovské literatuře z Moravy, české židovské literatuře a zabývá se také problematikou traumatu holocaustu. Také překládá beletrii a odbornou literaturu z německého jazyka. V rámci studia Vás provede nejzajímavějšími tématy československých literátů, kteří se rozličným způsobem vztahují k židovské problematice, pokusí se Vás přivést na stopy Ahasvera v české a německé literatuře a nabídne Vám netradiční úhel pohledu např. na Franze Kafku.

Daniel Soukup

Věnuje se především průsečíkům a konfliktům křesťansko-židovského soužití ve středověku a raném novověku ve světle literatury, výtvarného umění, ale i archivních a hmotných pramenů. Na katedře vyučuje základy judaismu a literární semináře. V rámci výuky dějin moravských Židů organizuje badatelské exkurze po židovských památkách regionu.

Lenka Uličná

Zabývá se především filologií, vyučuje biblickou a moderní hebrejštinu, ale věnuje se i dalším židovským jazykům. V literárních seminářích s ní můžete zkoumat např. izraelský a židovský komiks a sami si zkusíte i nějakou hebrejskou beletrii přeložit. V přednáškách věnovaných hmotné kultuře spolu objevíte, co můžou současnému světu nabídnout židovská muzea a proč každá paměťová instituce ocení člověka se znalostí judaistiky.

Eva Kalousová

Její vášní je židovská historie a kultura a svět Židů dnes. Zaměřuje se na orální historii, 20. století, holocaust, emigraci a post-war. Pomůže vám se zahraničními vztahy, tak, abyste během studia mohli cestovat, pracovat a studovat tam, kam vás srdce táhne a kde vám to přinese hodně zkušeností do života. Předá vám část svého nadšení pro obor a pro CJS.

Marie Crhová

Vystudovala historii a anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a judastiku na University of Oxford. Zabývá se moderní židovskou historií a specializuje se na židovskou politiku a sionismus. Kromě obecných a českých židovských dějin vyučuje semináře o sionismu, dějinách a kultuře východoevropských Židů a Izraeli.

…a mnozí další