Archeologie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat archeologii?

Jsi zvědavý? Takové studenty potřebujeme!

Archeologické dědictví nemá hranice v čase ani prostoru. Kulturní památky z turistických katalogů či artefakty ve vitrínách muzeí jsou jen vrcholkem ledovce všech hmotných pozůstatků, které vypovídají o minulosti člověka. Budeš překvapen, s jak rozmanitými daty dokáží archeologové pracovat a co se z nich dozvídají. Tví učitelé – specializovaní vědečtí pracovníci – nasměrují tvou zvědavost ke konkrétnímu vědeckému výzkumu.

Zapojíš se do budování nové podoby oboru

Archeologie už dávno není nauka o zaprášených starožitnostech. Je to moderní, mezioborová historická věda, která se velmi rychle rozvíjí. Současný archeolog potřebuje ke své práci poznatky a postupy z přírodních věd, intenzivně používá nejnovější digitální data a technologie. Sám si budeš hledat tu podobu archeologie, která tě nejvíce oslovuje.

Staneš se členem domácí a mezinárodní archeologické komunity

Archeologie pomáhá utvářet historické povědomí o místě, kde žijeme. Ale minulost člověka má i mnohem širší, globální rozměr. Pod vedením zkušených učitelů, kteří se sami zapojují do mezinárodních výzkumných projektů, postupně zjistíš, že „tvé téma“ může zajímat i řadu kolegů mimo tvou oblast a v zahraničí. Studijní pobyty na zahraničních univerzitách, účasti na konferencích a na zahraničních expedicích ti umožní přirozeně vplout do fascinující světové komunity vědkyň a vědců.

Prohloubíš návyky a získáš dovednosti, které uplatníš v budoucím zaměstnání

Pečlivost, trpělivost, systematický přístup, fantazie, ale i schopnost improvizace jsou vlastnosti každého archeologa. Pokud k tomu připočteš široké znalosti o minulosti a kultuře, o vývoji lidských sídel i krajiny, jazykové schopnosti nebo schopnost kritické práce s daty s využitím i složitějších počítačových aplikací, získáš ideální souhrn dovedností, které se ti budou hodit i v nejrůznějších typech zaměstnání mimo archeologii.

Prožiješ minulost na vlastní kůži

Většina lidí o minulosti přemýšlí jen na základě četby nebo prostřednictvím televizní obrazovky. Ty se budeš předmětů, které tisíce let odpočívaly v zemi, dotýkat vlastníma rukama. Porozumíš historickým stavbám či nenápadným pozůstatkům historické krajiny. Je to neocenitelná zkušenost, díky které zjistíš, jakou hodnotu mají archeologické památky a proč se vyplatí je chránit.

Co u nás můžeš studovat?

• Archeologie v bakalářském studijním programu, prezenčně, samostatný studijní program (dříve tzv. jednoobor).

•  Archeologie v bakalářském studijním programu, kombinovaně, samostatný studijní program (dříve tzv. jednoobor – „dálkaři“).

•  Archeologie v bakalářském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium).

• Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, samostatný studijní program (dříve tzv. jednoobor).

• Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium).

Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Pozor! Přijímací zkoušku však musíš úspěšně vykonat na oba studijní programy.

 

•  Od 1. února 2023 jsou v e-přihlášce otevřeny nově akreditované samostatné studijní programy s profesním zaměřením (programy mají povinné praxe v navazujícím magisterském studiu v délce 6 týdnů):

 • Archeologie pro praxi (prezenční navazující magisterské studium)
 • Archeologie pro praxi (kombinované navazující magisterské studium, dříve tzv. dálkaři)
 • Archeologie pro praxi je samostatný studijní program (dříve tzv. jednoobor), to znamená, že se nedá studovat společně s druhým studijním programem (např. s historickými vědami apod.)

Proč studovat u nás v Olomouci?

 • Univerzitní Olomouc nabízí pestrý studentský život s množstvím tradičních kulturních akcí (AFO, Divadelní Flora, festival Dvořákova Olomouc, Olomoucký Majáles). Olomouc je však nejen živé a krásné, ale i archeologicky mimořádně cenné město. Po Praze je to druhé významné centrum v českých zemích, které je trvale osídleno už od dob Velké Moravy. Doslova každý rok přinášejí archeologické výzkumy v Olomouci pozoruhodné objevy, jejichž svědkem se staneš.
 • Výuka archeologie na Univerzitě Palackého má desetiletou tradici. Jsme mladý a soudržný tým učitelů, kteří si ve svých specializacích vydobyli vědecké renomé. Věnujeme se jak špičkovému výzkumu na Moravě, v Čechách a v zahraničí, tak popularizaci archeologie mezi veřejností.
 • Budeme společně zkoumat archeologii střední a severní Moravy – život lidí od starší doby kamenné až po novověk, ovšem s velikými přesahy a v širokém územním kontextu. Budeme podporovat tvůj zájem studovat v zahraničí nebo se věnovat zahraničním výzkumným tématům.
 • Tvé studium zaměříme na praktickou archeologii, začínající v terénu na archeologických výzkumech a pokračující dokumentací a analýzou materiálu v laboratoři. Seznámíme tě se současnými směry archeologického myšlení a vyhodnocování dat. Snažíme se vytvářet studium náročné, ale ne samoúčelné. Samozřejmostí je individuální, neanonymní přístup ke studentům a velký rozsah praktické výuky včetně letecké archeologie.
 • Kromě archeologie získáš základy fyzické antropologie, archeozoologie nebo archeobotaniky, práce s geografickými informačními systémy a analýzy dat dálkového průzkumu Země. Můžeš propojit studium archeologie s historií, dějinami umění nebo jinými humanitními obory.
 • Zprostředkujeme ti placenou práci na archeologických výzkumech, v konzervační laboratoři nebo u partnerských organizací.
 • V Olomouci se věnujeme nejen mladým studentům do 26 let. Jako jediná univerzita v ČR nabízíme také kombinované studium pro ty, kteří v našem oboru pracují a potřebují si doplnit vzdělání, nebo i ty, kteří se zabývají profesemi zcela odlišnými. Někteří z těchto absolventů kombinovaného studia už nalezli nové zaměstnání v archeologických institucích.
 • Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v ČR s výjimečnou pověstí a tradicí. Tvá alma mater o tebe neztratí zájem ani po tvém absolvování, budeš se do Olomouce rád vracet po celý život.

Co pro to musíš udělat?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

 • Na vysoce odborných pozicích v kulturních a památkových institucích, tj. muzeích, galeriích, národních památkových ústavech, archeologických ústavech, knihovnách či archivech.
 • Jako plně kvalifikovaný člen badatelských, vědeckých či vzdělávacích týmů.
 • Jako vedoucí nebo dokumentátor archeologických výzkumů.
 • Jako odborník ve státní správě a samosprávě, zejména v odděleních zaměřených na archeologickou památkovou péči.
 • V oblasti cestovního a turistického ruchu.
 • Ve vydavatelských domech, novinách a jiných médiích.
 • V jakýchkoliv odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč soukromými institucemi.

Propojíme tě s praxí

 • Nedílnou součástí studia archeologie jsou odborné praxe s praktickými cvičeními v terénu i laboratořích, stejně jako odborné archeologické exkurze po českých zemích i v zahraničí.
 • Na výuce se podílí řada externích vyučujících z různých odborných archeologických pracovišť.
 • Při výuce čerpáme ze spolupráce s regionálními archeologickými institucemi – Národním památkovým ústavem Olomouc, Archeologickým centrem v Olomouci, krajskými muzei a nestátními archeologickými pracovišti.
 • Čerpáme také ze spolupráce se zahraničními institucemi (archeologickými pracovišti na univerzitách a jiných odborných institucích v Tübingen, Halle, Lipsku, Rzeszowe, Bratislavě, Nitře ad.)

Chceš studovat v zahraničí?

U nás jsi na té nejlepší adrese.

• Naše studenty pravidelně vysíláme na výměnné pobyty na naše partnerské instituce po Evropě. Bližší informace a celý aktuální seznam partnerských univerzit najdeš na webu naší katedry.

• V cizině můžeš nejen studovat, ale také získat odbornou praxi na stáži. Naši studenti získávají pracovní zkušenosti například na Kanárských ostrovech (výuka na škole) nebo Maltě (archeologické výzkumy) atd.

• Stejně tak jsi zván na přednášky světových odborníků, kteří k nám přijíždějí a přednášejí o nejnovějších trendech v oboru.

Kdo tě bude učit?

Martin Golec

Téměř po celé mé studium archeologie na Masarykově Univerzitě v Brně jsem se věnoval fenoménu rané doby železné. Toto zaměření mne přivedlo nejdříve do jeskyně Býčí skála, odtud ke studiu krajinné archeologie Drahanské vrchoviny a Moravy a k výzkumu podzemí – speleoarcheologii a speleoetnologii.

Pavlína Kalábková

Archeologií jsem postižená už od základní školy. Jsem totiž z vesnice, kterou obklopují tři pravěká hradiště, byl u ní nalezen depot bronzových náramků i poklad keltských mincí. Můj dětský sen se změnil v realitu, když jsem vystudovala archeologii na Masarykově univerzitě v Brně a začala pracovat v muzeích, nejprve v Prostějově, poté v Olomouci. Na Univerzitu Palackého jsem nastoupila v roce 2007 a začala zde tento obor budovat.

Ivana Vostrovská

Zabývám se mladší dobou kamennou, zejména jejím počátkem ve střední Evropě, což také vyučuji. Vedu rovněž praxe v archeologické laboratoři. Podílela jsem se také na archeologickém výzkumu mikroregionu vádí Abyad v Sýrii.

Karel Nováček

Od dětství mě fascinuje středověk, architektura a mapy, a to všechno se mi podařilo v mém studiu a práci propojit. V Čechách se věnuji výzkumům středověkých měst, klášterů a výrobních areálů. Od roku 2006 s kolegy rozvíjím českou archeologickou misi v severním Iráku a Kurdistánu, soustředíme se na výzkum urbanismu a islámských svatyň, na krajinnou archeologii a vývoj křesťanství v prvních stoletích Islámu.

Pavel Šlezár

Věnuji se problematice středověké archeologie, kterou jsem vystudoval v Opavě a v Plzni. Profesně jsem spojen s problematikou památkové péče, zejména záchrany, ochrany a prezentace památek archeologické povahy.