Anglická filologie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat anglickou filologii?

Angličtina je po čínštině a španělštině nejpoužívanějším jazykem na světě. Je to jazyk mezinárodního obchodu, politiky, vědy a techniky.

• Naučíte se vyniknout.
Slušně anglicky dnes umí leckdo. My vám ale pomůžeme získat excelentní znalost anglického jazyka, která je stále vzácná a představuje výhodu ve všech odvětvích. Perfektní znalost angličtiny vám zajistí dobrou uplatnitelnost na trhu práce doma i v zahraničí. Většina mezinárodních firem má angličtinu jako svůj firemní jazyk.

• Předáme vám víc než jen slovíčka a mluvnici.
Mimo praktického jazyka vyučujeme lingvistické předměty, díky kterým získáte solidní přehled o zákonitostech angličtiny, její výslovnosti, slovotvorbě, větné skladbě i dějinném vývoji.

• Každý jazyk má svou duši.
Nelze mu skutečně porozumět bez znalosti kultury lidí, kteří jím mluví. U nás budete v originále číst zásadní díla anglické a americké literatury a navštěvovat kurzy o historii, kultuře a filmu. Osvojíte si tak příběhy, které tvoří anglickou mentalitu.

• Angličtina je jazykem vědeckého výzkumu.
Díky tomu je sázkou na jistotu v mezioborových studijních kombinacích. Anglistiku u nás můžete studovat společně se širokou škálou jiných oborů. Práce se světovými informačními zdroji a prezentace před mezinárodním publikem pro vás bude hračka!

Co u nás můžeš studovat?

• Anglickou filologii na bakalářské (tříleté studium) i navazující magisterské úrovni (dvouleté studium).

• Obojí můžete studovat buď samostatně, nebo společně s jiným oborem z nabídky FF: různými evropskými a asijskými jazyky, aplikovanou ekonomií, společenskými vědami (jako filozofie, politologie, sociologie), umělecko-humanitními vědami (jako dějiny umění, divadla a filmu).

• U nás si můžete studium přizpůsobit. Budete si vybírat z jednotlivých tematických kategorií (jazykově lingvistických, literárních, kulturních a překladatelsko-tlumočnických).

• Anglická filologie je prostupná s angličtinou pro tlumočení a překlad. Studenti filologie si můžou volit i překladatelsko-tlumočnické předměty, můžou na bakalářskou filologii navázat studiem magisterského překladatelsko-tlumočnického oboru nebo získat překladatelský certifikát.

• Během magisterského studia můžete také absolvovat studium Učitelské způsobilosti.

Těm, kteří mají vyšší akademické ambice a chtějí získat titul Ph.D., nabízíme doktorské studijní programy špičkové úrovně v oborech Anglický jazyk (čtyřleté studium) a Anglická a americká literatura (čtyřleté studium).

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budou vás učit skuteční odborníci.
Naši přednášející jsou uznávané kapacity ve svých oborech se zkušenostmi z působení na angloamerických univerzitách. Mnozí z nich jsou rodilí mluvčí anglického jazyka. Jako skutečně aktivní badatelé vás zasvětí do tajů výzkumu. Naučíte se například pracovat s počítačovými jazykovými korpusy, programy pro analýzu řeči a elektronickými informačními zdroji.

• Používáme nejmodernější metody výuky.
Nejde nám o biflování, pomocí diskuzí a prací s konkrétním materiálem vás povedeme k opravdovému porozumění. I technicky jdeme s dobou – pracujeme s e-learningovými nástroji, díky kterým budete mít studijní materiály a úkoly vždy po ruce online. Zázemí máme nejen technické – provozujeme také vlastní knihovnu a studovnu, takže pro knížky se zbytečně nenaběháte.

• Jsme obor s dlouhou tradicí.
Olomoucká anglistika patří k nejstarším v republice. Za téměř 70 let nasbírala mnoho zkušeností, které vám můžeme předat.

• Teorie nikoho nezabije, ale sama o sobě nestačí.
U nás klademe důraz i na vysokou úroveň praktického jazyka. Na bakalářském stupni vás dovedeme minimálně na úroveň C1, na magisterském pak na nejvyšší úroveň C2.

• V Olomouci se neztratíte.
Díky tomu, že je poměrně malá, je to od nás jen kousek do dalších univerzitních zařízení, knihoven, kolejí a menz. Navíc je to kosmopolitní město, které se jen hemží zahraničními studenty a návštěvníky, a jako angličtináři budete mít spoustu možností svou jazykovou vybavenost zúročit. Práce s cizinci, učení v jazykovce nebo členství v mezinárodní studentské organizaci – to všechno si budete moct při studiu vyzkoušet.

• Jsme katedra otevřená světu!
Pravidelně pořádáme mezinárodní konference zaměřené na jazykovědu, anglickou literaturu, překladatelství a tlumočnictví. Už za studií tak budete mít možnost navázat kontakty se světovými badateli a s odborníky z praxe. Po celý rok organizujeme přednášky s hostujícími profesory zvučných jmen. V poslední době nás navštívili například lingvisté Noam ChomskyIan Roberts či Henry Widdowson, nebo literární vědci M. Thomas IngeChristopher Bigsby a Werner Sollors. V minulosti k nám zavítali i spisovatelé a básníci, jejichž jména vstoupila do dějin a školních osnov – William Golding a Allen Ginsberg.

• U nás to žije nejen studiem!
Freshmen party v říjnu, Christmas party v prosinci a Garden party v květnu… semestr vám bude ubíhat hned veseleji. Na archiv našich pokladů studentské recese, veselí a tvořivosti se můžete podívat tady.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• V mezinárodních firmách, či společnostech, které jednají se zahraničními partnery.

• V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací.

• Ve školství jako učitel na základních, středních a vysokých školách.

• Jako překladatel nebo editor v nakladatelstvích.

• Ve státní správě, v politice, v neziskovém sektoru.

• Díky své vysoké odbornosti se můžete stát členy badatelských a vědeckých týmů.

• Díky rozvinutému kritickému myšlení a komunikačním schopnostem najdete uplatnění v jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky.

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě prostřednictvím programů Erasmus+ a CEEPUS. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

S námi budete mít i možnost vycestovat na studia i do Spojených států, buď v rámci Merrillova programu, nebo s pomocí Fulbrightovy nadace.

Kdo tě bude učit?

Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

zaměřuji se na současnou americkou literaturu a film. Zabývám se například tvorbou Doris Bettsové, Freda Chappella, Harryho Crewse, a dalších. Jsem autorem a editorem mnoha publikací například čísla The Mississippi Quarterly věnovaného Lewisi Nordanovi (2007). V letech 2005–2013 jsem byl předsedou České a slovenské asociace amerikanistů.

Prof. Joseph Emonds, Ph.D.

jsem celosvětově uznávaný americký lingvista, žák a spolupracovník Noama Chomského. Působil jsem na 17 univerzitách v severní Americe, Evropě a Japonsku. Zabývám se generativní gramatikou, která studuje lidský jazyk jako geneticky podmíněný kód. V centru mého zájmu je zobecněná syntaktická struktura jazyka a způsob její realizace, morfologická stavba slov a historický vývoj indoevropských jazyků.

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.

 vyučuji Britskou literaturu a kulturu od 19. století po současnost. Publikuji monografie, eseje i překlady. Zaměřuji se především na současné skotské ženské autorky jako M. Spark, L. Lochhead, K. Atkinson (jejichž studiu jsem se věnovala na The University of Edinburgh s podporou The Royal Society of Edinburgh Fellowship).

Mgr. Michaela Martinková, Ph.D.

 vyučuji lexikologii, lexikální sémantiku a historii angličtiny. V rámci doktorského studia na FF UP v Olomouci jsem absolvovala stipendijní roční pobyt na Katedře lingvistiky UC Berkeley. Je mi blízký empirický přístup k jazyku, konkrétně metody korpusové lingvistiky. Věnuji se kontrastivním analýzám angličtiny a češtiny na materiálu paralelních korpusů.

 

Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.

 Zabývám se překladem, stylistikou a analýzou diskurzu. Společně budeme překládat do češtiny i do angličtiny a pravděpodobně vám neodpustím překladatelský komentář. Ve fakultní jazykové škole UPLIFT mám na starost management překladů.

Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D.

Studovala jsem v Olomouci a ve francouzském Grenoblu, odkud jsem podnikala výzkumné cesty nejen do Paříže, ale také do Windsoru, Lucemburku nebo Coburgu. Způsobil to můj zájem o šlechtu v moderní době, která byla kosmopolitní a internacionální. Zajímají mě i současné trendy v historii, jako jsou např. dějiny emocí nebo smyslové dějiny, a také rodinná historie a rodinná paměť. Mé semináře jsou pro všechny, kteří rádi nahlížejí za hranice historie.

 

Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D.

Ráda přistupuji ke studiu historie netradičním způsobem. Vystudovala jsem dějiny středověku a v současné době zkoumám, jak si středověk představuje moderní společnost, zejména prostřednictvím analýzy středověkých motivů v komiksech, grafických novelách a jiných narativních formátech, včetně her, role-play a memů. Kromě toho se systematicky věnuji výzkumu komiksu a vedu několik projektů týkajících se multimodálního vyprávění v rámci komiksové laboratoře na fakultě.